FSOM 2018 Stafett, 12.8.2018

H21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 6,8 km  Väliajat: 1,0 km 5,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 6,8 km  Väliajat: 1,0 km 5,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 6,8 km  Väliajat: 1,0 km 5,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
H35 Lopputulokset  
   1. Vaihto 5,5 km  Väliajat: 4,7 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 5,5 km  Väliajat: 4,7 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 5,5 km  Väliajat: 4,7 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
H45 Lopputulokset  
   1. Vaihto 4,6 km  Väliajat: 3,4 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 4,6 km  Väliajat: 3,4 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 4,6 km  Väliajat: 3,4 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
H55 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,2 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,2 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,2 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
H65 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,0 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,0 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,0 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
D21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 5,5 km  Väliajat: 0,9 4,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 5,5 km  Väliajat: 0,9 4,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 5,5 km  Väliajat: 0,9 4,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D35 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,8 km  Väliajat: 2,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,8 km  Väliajat: 2,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,8 km  Väliajat: 2,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D45 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,0 km  Väliajat: 2,0 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,0 km  Väliajat: 2,0 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,0 km  Väliajat: 2,0 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D55 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,7 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,7 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,7 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
H15-18 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,8 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,8 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,8 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
H11-14 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
D15-18 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,8 km  Väliajat: 1,7 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,8 km  Väliajat: 1,7 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,8 km  Väliajat: 1,7 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D11-14 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
HD Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
HD12TRRR Lopputulokset  
   1. Vaihto 1,6 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,1 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,1 km  Väliajat:  Osuusajat  Rastiväliajat  
| Tulosten muoto:
Suomi Svenska English