FSOM Stafett

H21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 6,4 km  Väliajat: 5,6 km 6,1 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 6,4 km  Väliajat: 5,6 km 6,1 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 6,4 km  Väliajat: 5,6 km 6,1 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 5,0 km  Väliajat: 4,2 km 4,7 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 5,0 km  Väliajat: 4,2 km 4,7 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 5,0 km  Väliajat: 4,2 km 4,7 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H15-18 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,9 km  Väliajat: 3,1 km 3,6 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,9 km  Väliajat: 3,1 km 3,6 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,9 km  Väliajat: 3,1 km 3,6 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D15-18 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,8 km  Väliajat: 2,0 km 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,8 km  Väliajat: 2,0 km 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,8 km  Väliajat: 2,0 km 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H35 Lopputulokset  
   1. Vaihto 5,0 km  Väliajat: 4,2 km 4,7 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 5,0 km  Väliajat: 4,2 km 4,7 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 5,0 km  Väliajat: 4,2 km 4,7 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H45 Lopputulokset  
   1. Vaihto 4,3 km  Väliajat: 3,5 km 4,0 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 4,3 km  Väliajat: 3,5 km 4,0 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 4,3 km  Väliajat: 3,5 km 4,0 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H55 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,3 km  Väliajat: 2,5 km 3,0 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,3 km  Väliajat: 2,5 km 3,0 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,3 km  Väliajat: 2,5 km 3,0 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H65 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,6 km  Väliajat:   Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,6 km  Väliajat:   Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,6 km  Väliajat:   Osuusajat  Rastiväliajat  
D35 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,3 km  Väliajat: 2,5 km 3,0 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,3 km  Väliajat: 2,5 km 3,0 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,3 km  Väliajat: 2,5 km 3,0 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D45 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,8 km  Väliajat: 2,0 km 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,8 km  Väliajat: 2,0 km1 km 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,8 km  Väliajat: 2,0 km 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D55 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,2 km  Väliajat: 1,4 km 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,2 km  Väliajat: 1,4 km 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,2 km  Väliajat: 1,4 km 1,9 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H11-14 Lopputulokset  
   1. Vaihto 1,9 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 1,9 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 1,9 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D11-14 Lopputulokset  
   1. Vaihto 1,9 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 1,9 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 1,9 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
HD Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,8 km  Väliajat: 2,0 km 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,8 km  Väliajat: 2,0 km 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,8 km  Väliajat: 2,0 km 2,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
HD12TR-RR Lopputulokset  
   1. Vaihto 1,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 1,4 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 1,4 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
| Tulosten muoto:
Suomi Svenska English