FSOM STAFETT 12.8.2012

H21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 8,3 km  Väliajat: 6,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 8,3 km  Väliajat: 6,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 8,3 km  Väliajat: 6,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H35 Lopputulokset  
   1. Vaihto 6,4 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 6,4 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 6,4 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
H45 Lopputulokset  
   1. Vaihto 6,0 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 6,0 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 6,0 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
H55 Lopputulokset  
   1. Vaihto 4,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 4,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 4,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
H65 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 5,2 km  Väliajat: 3,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 5,2 km  Väliajat: 3,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 5,2 km  Väliajat: 3,5 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D35 Lopputulokset  
   1. Vaihto 4,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 4,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 4,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D45 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D55 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,6 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
H15-18 Lopputulokset  
   1. Vaihto 4,1 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 4,1 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 4,1 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
H11-14 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D15-18 Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
D11-14 Lopputulokset  
   1. Vaihto 2,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
HD Lopputulokset  
   1. Vaihto 3,8 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 3,8 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 3,8 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
TRRR Lopputulokset  
   1. Vaihto 1,5 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 2,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 2,2 km  Osuusajat  Rastiväliajat  
| Tulosten muoto:
Suomi Svenska English